Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Αξιολόγηση Περίληψης

Για την ορθότητα και βαθμολόγηση της περίληψης, έχω υπόψη μου τα ακόλουθα 8/8 μονάδες :

Ι. Περιεχόμενο: 5/8
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
Ø  Η σύλληψη του νοηματικού κέντρου του κειμένου.
Ø  Η επιλογή των σημαντικών ιδεών-πληροφοριών του κειμένου.
Ø  Η πληρότητα κατανόησης του κειμένου.

Αδυναμίες θεωρούνται:
Ø  Η απόκλιση από το νοηματικό κέντρο του κειμένου.
Ø  Η επιλογή δευτερευουσών ιδεών-πληροφοριών σε βάρος των κύριων-σημαντικών.
Ø  Η ατελής (μερική) κατανόηση του κειμένου.

Ο αριθμός λέξεων της περίληψης πρέπει να είναι πάνω ή κάτω από το 10% του ορίου των λέξεων που ζητήθηκε.
Για υπέρβαση του ορίου των λέξεων κατά 25% αφαιρείται 0.5 μονάδα. Για υπέρβαση 100% αφαιρούνται 2 μονάδες.

ΙΙ. Η γλώσσα και η έκφραση της περίληψης: 1/8
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
Ø  Η χρήση του κατάλληλου ύφους για τη συγκεκριμένη μορφή κειμένου (πληροφοριακό ύφος).
Ø  Η ικανότητα πύκνωσης του κειμένου μέσα από διάφορες τεχνικές (γενίκευση, αναδιατύπωση κτλ.).
Ø  Η ορθή χρήση της γλώσσας στο επίπεδο της ορθογραφίας, της στίξης, της σύνταξης και του λεξιλογίου.

Αδυναμίες θεωρούνται:
Ø  Η αξιολόγηση με την άσκηση άμεσης ή έμμεσης κριτικής-σχολιασμού στις
           ιδέες-πληροφορίες του κειμένου.
Ø  Η αυτούσια-στείρα μεταφορά λέξεων και φράσεων του αρχικού κειμένου
           στη περίληψη.
Ø  Οι αποκλίσεις από τους κανόνες της Νεοελληνικής Γραμματικής και του
           Συντακτικού της Νέας Ελληνικής στην ορθογραφία, στη στίξη, στη
           σύνταξη και το λεξιλόγιο (επαναλήψεις, ασάφειες, έλλειψη ακριβολογίας
           κτλ.).

Για κάθε 6 ορθογραφικά λάθη αφαιρείται 0.5 μονάδα και 0,5 μονάδα για κάθε 4 συντακτικά λάθη

ΙΙΙ. Η δομή του περιληπτικού κειμένου: 2/8
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
Ø  Η ικανότητα παρακολούθησης ή αναδιοργάνωσης της δομής του αρχικού
           κειμένου και η παρουσίαση με λογική ακολουθία των βασικών ιδεών.
Ø  Η σύνταξη ενός κειμένου με ομαλή ροή και συνοχή.
Ø  Η επιτυχής χρήση των διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων.

Αδυναμίες θεωρούνται:
Ø  Η τυποποιημένη μεταφορά της πορείας του αρχικού κειμένου που οδηγεί σε μακροσκελή περίληψη.
Ø  Η άτακτη παράθεση των ιδεών-πληροφοριών του κειμένου.
Ø  Η έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας μεταξύ των μερών-προτάσεων της
           περίληψης.

Για απλή αντιγραφή από το κείμενο χωρίς σύνδεση δεν δίνονται καθόλου μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου